വിവരാവകാശം

സംസ്ഥാന പബ്ലിക് ഇൻഫർമേഷൻ ഓഫീസർ – ഡയറക്ടറേറ്റ് ക്രമ നം. സ്റ്റേറ്റ് പബ്ലിക് ഇൻഫർമേഷൻ ആഫീസർ അസിസ്റ്റന്റ് ഇൻഫർമേഷൻ ആഫീസർ വഹിക്കുന്ന ചുമതലകൾ 1. അഡ്മിനിസ്ട്രേറ്റീവ്  ആഫീസർ […]