സൈനികക്ഷേമ

ജില്ലാ ആഫീസുകള്‍

തിരുവനന്തപുരം

ജില്ലാ സൈനികക്ഷേമ ആഫീസ്‌,
വഞ്ചിയൂര്‍, തിരുവനന്തപുരം- 695035
ഫോൺ : 0471-2472748,
ഇമെയിൽ : zswotvpm@gmail.com

കൊല്ലം

ജില്ലാ സൈനികക്ഷേമ ആഫീസ്‌,
സിവില്‍ സ്റ്റേഷന്‍, കൊല്ലം-13
ഫോൺ : 0474-2792987
ഇമെയിൽ : zswokollam@gmail.com

പത്തനംതിട്ട

ജില്ലാ സൈനികക്ഷേമ ആഫീസ്‌,
പത്തനംതിട്ട-689645
ഫോൺ : 0468-2222104
ഇമെയിൽ : zswopta@gmail.com

ആലപ്പുഴ

ജില്ലാ സൈനികക്ഷേമ ആഫീസ്‌,
ആറാട്ടുവഴി റോഡ്‌, ആലപ്പുഴ-688007
ഫോൺ : 0477-2245673
ഇമെയിൽ : zswoalp@gmail.com

കോട്ടയം

ജില്ലാ സൈനികക്ഷേമ ആഫീസ്‌,
മണർക്കാട്  പി.ഒ., കോട്ടയം-686109
ഫോൺ : 0481- 2371187
ഇമെയിൽ : zswoktym@gmail.com

ഇടുക്കി

ജില്ലാ സൈനികക്ഷേമ ആഫീസ്‌,
തെരുവന്‍ ടവേഴ്‌സ്‌, തൊടുപുഴ, ഇടുക്കി
ഫോൺ : 0486-2222904
ഇമെയിൽ : zswoidukki@gmail.com

എറണാകുളം

ജില്ലാ സൈനികക്ഷേമ ആഫീസ്‌,
സിവില്‍ സ്റ്റേഷന്‍, കാക്കനാട്‌, എറണാകുളം-682030
ഫോൺ : 0484-2422239
ഇമെയിൽ : zswoekm@gmail.com

തൃശ്ശൂര്‍

ജില്ലാ സൈനികക്ഷേമ ആഫീസ്‌,
സൈനിക സെന്റര്‍, പൂത്തോള്‍,
തൃശ്ശൂര്‍-680094
ഫോൺ : 0487-2384037
ഇമെയിൽ : zswothrissur@gmail.com

പാലക്കാട്‌

ജില്ലാ സൈനികക്ഷേമ ആഫീസ്‌,
ജൈനിമേട് ,വടക്കന്തറ, പാലക്കാട്‌- 678012
ഫോൺ : 0491-2971633
ഇമെയിൽ : zswopalakkad@gmail.com

മലപ്പുറം

ജില്ലാ സൈനികക്ഷേമ ആഫീസ്‌,
സിവില്‍ സ്റ്റേഷന്‍, മലപ്പുറം-05
ഫോൺ : 0483-2734932
ഇമെയിൽ : zswompm@gmail.com

കോഴിക്കോട്‌

ജില്ലാ സൈനികക്ഷേമ ആഫീസ്‌,
ബാലന്‍ കെ. നായര്‍ റോഡ്‌,
കോഴിക്കോട്‌- 673001
ഫോൺ : 0495-2771881
ഇമെയിൽ  : kkdzswo@gmail.com

വയനാട്‌

ജില്ലാ സൈനിക ക്ഷേമ ആഫീസ്‌,
കൽപ്പെറ്റ നോർത്ത്  പി.ഒ., വയനാട്‌
ഫോൺ : 04936-202668
ഇമെയിൽ : zswowyd@gmail.com

കണ്ണൂര്‍

ജില്ലാ സൈനികക്ഷേമ ആഫീസ്‌,
സിവില്‍ സ്റ്റേഷന്‍, കണ്ണൂര്‍
ഫോൺ : 0497-2700069
ഇമെയിൽ : zswokannur@gmail.com

കാസർഗോഡ്

ജില്ലാ സൈനികക്ഷേമ ആഫീസ്‌,
സിവില്‍ സ്റ്റേഷന്‍ പി.ഒ., വിദ്യ നഗര്‍,
കാസർഗോഡ് - 671123
ഫോൺ : 0499-4256860
ഇമെയിൽ : zswoksgd2@gmail.com