വിലാസം

സൈനികക്ഷേമ ഡയറക്ടറേറ്റ്

സൈനികക്ഷേമ ഡയറക്ടറേറ്റ്

വികാസ് ഭവൻ പി. ഒ.
തിരുവനന്തപുരം- 695033
ഫോൺ: 0471-2304980,
ഫാക്സ്: 0471-2304980
ഇമെയിൽ: dswkerala@gmail.com

DEPARTMENT OF SAINIK WELFARE

Directorate
4th Floor, Vikas Bhavan
Vikas Bhavan PO
Thiruvananthapuram - 695033
0471-2304980
dswkerala@gmail.com

ശ്രീ. ആരിഫ് മുഹമ്മദ് ഖാന്‍

ബഹുമാനപ്പെട്ട ഗവര്‍ണര്‍
കേരള രാജ്ഭവന്‍,
കേരള ഗവര്‍ണറുടെ ക്യാമ്പ്-പി.ഒ.
തിരുവനന്തപുരം 695 099
ഫോണ്‍ : 0471- 2332184
ഫാക്‌സ് : 0471- 2333489

ശ്രീ. പിണറായി വിജയൻ

ബഹുമാനപ്പെട്ട മുഖ്യമന്ത്രി
മൂന്നാം നില, നോർത്ത് ബ്ലോക്ക്
സർക്കാർ സെക്രട്ടേറിയറ്റ്
തിരുവനന്തപുരം - 695001
ഫോണ്‍ : 0471- 2332184
ഫാക്സ് : 0471- 2333489

ശ്രീ. അജിത് കുമാർ ഐ.എ.എസ്സ്

സെക്രട്ടറി, സൈനിക ക്ഷേമ വകുപ്പ്

മൂന്നാം നില, നോർത്ത് ബ്ലോക്ക്,
സർക്കാർ സെക്രട്ടേറിയറ്റ്
തിരുവനന്തപുരം - 695001
ഫോണ്‍ : 0471- 2332184 ,
ഫാക്സ് : 0471- 2333489

ശ്രീ. വിനോദ് മാത്യു

ഡയറക്ടര്‍ ഇന്‍ ചാര്ജ്ജ്, സൈനിക ക്ഷേമ വകുപ്പ്

വികാസ് ഭവൻ പി. ഒ.
തിരുവനന്തപുരം- 695033
ഫോൺ: 0471-2304980,
ഫാക്സ്: 0471-2304980

സെക്രട്ടറി

മുൻ സൈനിക ക്ഷേമ വകുപ്പ്
പ്രതിരോധ മന്ത്രാലയം, ന്യൂഡൽഹി-110066
ഫോണ്‍ : 011-23792913/2914

ഡയറക്ടർ ജനറൽ റീസെറ്റിൽമെന്റ്

ഡയറക്ടറേറ്റ് ജനറൽ ഓഫ് റീസെറ്റിൽമെന്റ്
വെസ്റ്റ് ബ്ലോക്ക് IV, ആർ.കെ.പുരം,
ന്യൂഡൽഹി-110066
ഫോണ്‍ : 011-26192351, 26192354
ഫാക്സ്: 011-26192350
www.dgrindia.com

സെക്രട്ടറി
കേന്ദ്രീയ സൈനിക് ബോർഡ്
വെസ്റ്റ് ബ്ലോക്ക്-IV, വിംഗ് -VII, ആർകെ പുരം, ന്യൂഡൽഹി-110066
ഫോണ്‍ : 011-26192351, 26192354 ഫാക്സ്: 011-26192350
secretaryksb@gmail.com , jdpetitionsksb@gmail.com
jdwelfareksb@gmail.com, jdpmscholarshipksb@gmail.com

 Shri. K. Gopalakrisha Bhat, IAS

Secretary, Sainik Welfare

Department of Sainik Welfare
Room No. 264 2nd Floor,
South Block Government Secretariat

Tele- 0471-2334011 / Fax:-0471-2327270
Email: secy.swd@kerala.gov.in

Shri. A. Kishan

Director in Charge

Directorate of Sainik Welfare
Vikas Bhavan PO,
Thiruvananthapuram - 695033

Tele - 0471-2304980, / Fax- 0471-2304980
Email: dswkerala@gmail.com

Secretary

Department of Ex-servicemen Welfare
Ministry of Defence
New Delhi-110066
Tele – 2518451, 2338533
Email: jsesw@nic.in

Director General Resettlement

Directorate General of Resettlement
West Block IV, R.K.Puram,
New Delhi-110066
Tele: 011-26192351, 26192354
Fax: 011-26192350
www.dgrindia.com

Secretary

Kendriya Sainik Board
West Block-IV, Wing –VII
RK Puram
New Delhi-110066
Tele: 011-26192351, 26192354
Fax: 011-26192350
secyksb-mod@nic.in
jdwelfare-ksb@desw.gov.in
Jdgrievancesksb-mod@gov.in
jdpmssksb-mod@gov.in
ksbwebsitehelpline@gmail.com