അമാല്‍ഗമേറ്റഡ് ഫണ്ട്

1. ഓർഫൻ ഗ്രാന്റ് വിമുക്ത ഭടന്മാരുടെ അനാഥരായ കുട്ടികൾക്ക് ( ആൺകുട്ടികൾക്ക് 25 വയസ്സ് വരെയും പെൺകുട്ടികയ്ക്ക് 30വയസ്സ് വരെയും) നിബന്ധനകൾക്ക് വിധേയമായി പ്രതിമാസം 3,000/- രൂപ […]

ജില്ലാ മിലിറ്ററി ബനവലന്റ് ഫണ്ട്

വിമുക്ത ഭടന്മാര്‍ക്കും അവരുടെ ആശ്രിതര്‍ക്കും ജില്ലാ സൈനിക ബെനവലന്റ് ഫണ്ടില്‍ നിന്ന് സൂക്ഷ്മ പരിശോധനയുടെ അടിസ്ഥാനത്തില്‍ അടിയന്തര ധന സഹായം നല്‍കി വരുന്നു. 1. ജില്ലാ മിലിറ്ററി […]

സ്റ്റേറ്റ് മിലിറ്ററി ബനവലെന്റ് ഫണ്ട്

1. സ്റ്റേറ്റ് മിലിറ്ററി ബനവലന്റ് ഫണ്ട്‌/ജില്ലാ മിലിറ്ററി ബനവലന്റ് ഫണ്ടില്‍ നിന്നുള്ള ധനസഹായം നിർധനരായ വിമുക്ത ഭടന്മാരുടെ സാമ്പത്തിക ബുദ്ധിമുട്ടുകള്‍ പരിഹരിക്കുന്നതിനായി 8,000/- രൂപ മുതല്‍ 10,000/- […]

സംസ്ഥാന സര്‍ക്കാരില്‍ നിന്നുള്ള മറ്റു ധനസഹായങ്ങള്‍

1. ഭവന നിർമ്മാണത്തിന് ധനസഹായം യുദ്ധം, സൈനിക ഓപ്പറേഷന്‍ എന്നിവയുടെ ഭാഗമായി ശാരീരിക പരിമിതിമൂലം ബോർഡ് ഔട്ട്‌ ചെയ്യപ്പെട്ട സൈനികര്‍/ സൈനിക സേവനത്തിലിരിക്കെ മരണപ്പെട്ട സൈനികരുടെ വിധവകള്‍/ […]

സാമ്പത്തിക സഹായം

SMBF/ DMBF-ൽ നിന്നുള്ള സഹായം, വിവാഹ ഗ്രാന്റ്, എക്സ്ഗ്രേഷ്യ ഗ്രാന്റ്, ബ്ലൈൻഡ് ഗ്രാന്റ്, മെഡിക്കൽ ആഫ്റ്റർ കെയർ ഗ്രാന്റ്, വിമുക്തഭടന്മാർക്കുള്ള സ്വയം തൊഴിൽ പരിശീലനം എന്നിവയ്ക്കുള്ള സാമ്പത്തിക […]