1. ഓര്‍ഫന്‍ ഗ്രാന്റ്

വിമുക്തഭടന്മാരുടെ അനാഥരായ കുട്ടികള്‍ക്ക് (ആണ്‍കുട്ടികള്‍ക്ക് 25 വയസ്സ് വരെയും പെണ്‍കുട്ടിയ്ക്ക് 30വയസ്സ് വരെയും) നിബന്ധനകള്‍ക്ക് വിധേയമായി പ്രതിമാസം 3,000/- രൂപ സാമ്പത്തിക സഹായം നല്‍കുന്നു. വാര്‍ഷിക വരുമാന പരിധി രൂപ 500,000/-ത്തില്‍ കവിയരുത്.

2. സൈനിക സ്‌കൂളില്‍ പഠിക്കുന്ന കുട്ടികള്‍ക്ക് ലംസം ഗ്രാന്റ്

സൈനിക സ്‌കൂളില്‍ Std X ല്‍ പഠിക്കുന്ന വിമുക്തഭടന്മാരുടെ കുട്ടികള്‍ക്ക് മറ്റു നിബന്ധനകള്‍ ഒന്നും കൂടാതെ 10,000/- രൂപ ലംസം ഗ്രാന്റായി അനുവദിക്കുന്നു.
3. രോഗികളായ വിമുക്തഭടന്മാര്‍ക്ക് ചികിത്സാ സഹായം
നിരാലംബരും രോഗികളുമായ രണ്ടാം ലോകമഹായുദ്ധത്തിലെ വിമുക്തഭടന്മാര്‍ക്ക് ചികിത്സാ സഹായത്തിനായി 3,000/ രൂപ ഒറ്റത്തവണ ഗ്രാന്റായി നല്‍കി വരുന്നു. വാര്‍ഷിക വരുമാന പരിധി 200,000/- രൂപയില്‍ കവിയരുത്.

4. വൃദ്ധസദനങ്ങളില്‍ കഴിയുന്ന വിമുക്തഭടന്മാര്‍ക്ക് / വിധവകള്‍ക്ക് ധനസഹായം

സംസ്ഥാനത്തെ അംഗീകൃത വൃദ്ധസദനങ്ങളില്‍ താമസിക്കുന്നവരും മറ്റു വരുമാനമില്ലാത്തവരുമായ വിമുക്തഭടന്മാര്‍ക്ക് /വിധവകള്‍ക്ക് 2,000/- രൂപ പ്രതിമാസ ധനസഹായമായി നല്‍കിവരുന്നു.

5. ജില്ലാ തലങ്ങളില്‍ ബോധവല്‍ക്കരണ പരിപാടി

കേന്ദ്ര/ സംസ്ഥാന സര്‍ക്കാരുകളും സൈനികക്ഷേമ വകുപ്പും നടപ്പിലാക്കിവരുന്ന വിവിധ ക്ഷേമ പ്രവര്‍ത്തനങ്ങളെക്കുറിച്ചും, സ്വയം തൊഴില്‍ പദ്ധതികളെക്കുറിച്ചും വിമുക്തഭടന്മാര്‍ക്കും വിധവകള്‍ക്കും വേണ്ടത്ര ബോധവല്‍ക്കരണം നല്‍കുന്നതിലേക്കായി വര്‍ഷംതോറും ജില്ലാ തലങ്ങളില്‍ സെമിനാറുകള്‍/ ബോധവല്‍കരണ ക്യാമ്പുകള്‍ സംഘടിപ്പിക്കുന്നു. ഇതിനെ സംബന്ധിച്ച് അറിയിപ്പ് മാധ്യമങ്ങളില്‍ കൂടി പ്രസിദ്ധീകരിച്ച് വരുന്നു.

6. പുനരധിവാസ പരിശീലനം

വിമുക്തഭടന്മാര്‍ക്കും ആശ്രിതര്‍ക്കും പുനരധിവാസ പരിശീലനം നല്‍കുന്ന സ്ഥാപനങ്ങള്‍ക്ക് ആളൊന്നിന് പരമാവധി 30,000/- രൂപ വരെ നിബന്ധനകള്‍ക്ക് വിധേയമായി നല്‍കിവരുന്നു. കൂടാതെ വിവിധ മേഖലകളില്‍ തൊഴില്‍ ലഭിക്കുന്നതിന് തൊഴിലധിഷ്ടിത പരിശീലനവും നല്‍കിവരുന്നു.

7. സ്വയം തൊഴില്‍ വായ്പയ്ക്ക് സബ്‌സിഡി

സ്വയം തൊഴിലിനുള്ള വായ്പക്ക് ടോപ് അപ്പ് 100,000/- രൂപ വരെ നിബന്ധനകള്‍ക്ക് വിധേയമായി നല്‍കുന്നു.

8. സ്വയം സഹായ സംഘങ്ങളുടെ രൂപീകരണം.

സ്വയം തൊഴില്‍ സംരംഭങ്ങള്‍ തുടങ്ങിയ സ്വയം സഹായ സംഘങ്ങള്‍ക്ക് 25,000/- രൂപ ധനസഹായം നല്‍കി വരുന്നു.